آرشیو

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، جلد 26، سال 9، شماره 3، پاییز 1396

 ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گل رز (Rosa hybrid) با استفاده از نشانگر هاي CDDP و RAPD يزدان اقبال نژاد، عباس سعيدي*، ابراهيم بيرامي زاده   ص 1  چکيده   مشاهده متن     شناسائي QTL هاي موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهاي مولكولي زهرا پريخاني*، بهزاد صادق زاده،…