آرشیو

محمدجواد رسائی

علمی نافع است که به محصول تبدیل شود

رئیس مرکز تحقیقات و توسعه دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از حجم بالای مقالات علمی تولید شده در کشور که به محصول تبدیل نشده اند، گفت: علمی نافع است که به محصول تبدیل شود در غیر این صورت به درد گنجه و کتابخانه می خورد.