آرشیو

محمدرضا رسایی

وابستگي در تأمين غذا به ٦٠ درصد رسيد

درحالی که در سال گذشته میلادی محصولات تراریخته در سطحی بیش از 185 میلیون هکتار کشت شدند حاشیه های فناوری مهندسی ژنتیک، مانع از تولید ملی تراریخته ها شده است.