آرشیو

منابع ژنتیک

رفع موانع توسعه کشت ملی محصولات تراریخته / امکان ثبت اختراع کاربرد مواد ژنتیک در کشور

شرکت‌کنندگان در نخستین کنگره بین‌المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران در قطعنامه پایانی کنگره اصلاح قانون ثبت اختراعات برای رفع ممانعت از ثبت اختراع کاربرد مواد ژنتیکی و رفع موانع پیش روی توسعه کشت ملی محصولات ترا ریخته را خواستار شدند.