آرشیو

واکس میوه

از رنگ ­آمیزی حقیقت با پرتقال تا اظهار دلواپسی برای سلامت مردم!

پشت پرده جنجال ها و وحشت آفرینی ها علیه فناوری مهندسی ژنتیک کشاورزی چه خبر است؟ آنها که هر روز با دروغی تازه علیه محصولات تراریخته، نگرانی و اضطراب را به سفره مردم می کشانند به راستی چه هدفی را دنبال می کنند؟ صحنه گردانان پشت پرده فناوری هراسی و ترس از هیولای تراریخته ها، تنها سلامت روانی مردم را هدف گرفته اند یا …. ؟