آرشیو

پرسشنامه

سنجش آگاهی عمومی از جنبه های ایمنی زیستی موجودات تراریخته بستر پروتکل کارتاهنا و قانون ایمنی زیستی

 پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران پرسشنامه ای که لینک آن در ادامه آمده است، برای انجام یک پژوهش علمی به منظور «تعیین سطح آگاهی عمومی و درک مسائل مربوط جنبه های ایمنی زیستی موجودات تراریخته در بستر قوانین و مقررات» تدوین شده است. خوانندگان گرامی می‌توانند با تکمیل آن به انجام پژوهش یاری رسانند. لطفاً هریک از…