آرشیو

ژن

ژن

تعریف ژن با کشف بیشتر عملکرد آن به طور مستمر در تغییر بوده است. در متون کلاسیک، به عنوان واحد وراثتی تعریف شده است که موقعیت معینی (لوکاس) را در ژنوم یا دی.ان.ای اشغال می‌کند و یک یا چند اثر معین بر فنوتیپ ارگانیسم دارد. ژن‌ها می‌توانند به اشکال آللی مختلفی تغییر یابند و با واحدهای شبیه خود بازترکیب شوند. کشف کارکرد…