آرشیو

کروموزوم

کروموزوم

ساختار رشته‌ای بلندی که از یک مولکول رشته‌ای مارپیچ به نام دی.ان.ای به همراه برخی پروتئین‌ها و عناصر حفاظتی و تنظیم‌کننده اطراف آن تشکیل شده است. کروموزوم‌ها در حقیقت، بسته‌بندی مواد ژنتیکی هستند که درون هسته سلول‌ها ذخیره شده‌اند و تمام عملکرد سلول‌ها تحت کنترل آنها است. پروتئین‌های موجود در اطراف رشته‌های دی.ان.ای…