بایگانی برچسب

کلاوس امان

حفظ محیط زیست، هدف مشترک تراریخته و ارگانیک است

آگنا - استاد دانشگاه برن و عضو انجمن سلطنتی زیستی سوییس، تولید محصولات تراریخته و ارگانیک را همسو با هم دانست و تصریح کرد: محصولات تراریخته و ارگانیک هدف مشترک شان حفظ محیط زیست است.