آرشیو

گوجه فرنگی

مهار مینوز با مهندسی ژنتیک

مینوز یکی از آفاتی است که هر ساله خسارات فراوانی را به کشاورزی وارد می کند. تولید محصولات مقاوم به این آفت دستاورد بزرگی در کشاورزی محسوب می شود.