معرفی مقاله-انتقال ژنهای OsEXPA8،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغییر ساختار ریشه و تحمل به خشکی

هر سه شنبه، یک مقاله:

در این قسمت از معرفی مقالات مرتبط با بیوتکنولوژی کشاورزی به بررسی مقاله‌ی” انتقال ژنهای OsEXPA8،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغییر ساختار ریشه و تحمل به خشکی” نوشته‌ی رامین حسینی، میلاد زندی، مطهره محسن پور، قاسم حسینی سالکده، بهزاد قره یاضی” منتشر شده در مجله مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی چاپی ISSN 2588-5073 الکترونیکی ISSN 2588-5081 دوره 8 ،شماره 1 ،بهار و تابستان 98 ، می‌پردازیم.

هر سه شنبه، یک مقاله:

در این قسمت از معرفی مقالات مرتبط با بیوتکنولوژی کشاورزی به بررسی مقاله‌ی” انتقال ژنهای OsEXPA8،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغییر ساختار ریشه و تحمل به خشکی” نوشته‌ی رامین حسینی، میلاد زندی، مطهره محسن پور، قاسم حسینی سالکده، بهزاد قره یاضی” منتشر شده در مجله مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی چاپی ISSN 2588-5073 الکترونیکی ISSN 2588-5081 دوره 8 ،شماره 1 ،بهار و تابستان 98 ، می‌پردازیم.

در ادامه چکیده‌ی مقاله جهت آشنایی مخاطب آمده‌ است:

اصلاح ساختار ریشه میتواند با بهبود رشد، استقرار در خاک، جذب آب و مواد مغذی و بیوسنتز اسیدهای آمینه و هورمونها به افزایش عملکرد دانه و کیفیت مطلوب بذر منجر شود. ساختار ریشه با جذب مواد مغذی، مقاومت به ورس و تحمل به خشکی، مرتبط است. با در نظر گرفتن بحران کم آبی در کشور، تولید گیاهان متحمل در برابر خشکی اهمیت دارد. در این پژوهش برای ایجاد گیاه برنج متحمل به خشکی، سه ژن تغییردهنده ساختار ریشه برنج که در افزایش طول، تعداد، قطر و زاویه رشد ریشه نقش دارند پس از ساخت یک سازه سه ژنی برای انتقال به گیاه برنج رقم هاشمی استفاده شدند. ژنهای OsEXPA8 ،OsNAC5 و DRO1 برگرفته از ارقام وحشی برنج طی مراحلی تحت پیشبر مختص ریشه و پیشبر دائمی بر اساس ماهیت ژن کاندید همسانه سازی و در ناحیه T-DNA ناقل دوگانه اگروباکتریومی قرار داده شدند. سازه حاصل موسوم به pUhrN5ExDro به آگروباکتریوم سویه EHA105 منتقل و برای انتقال ژن به جنین های نارس برنج رقم هاشمی مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام مراحل انتقال ژن، گیاهان باززا شده حاصل از جنین های نارس که در محیط انتخابی حاوی 50 میلی گرم بر لیتر هیگرومایسین در مراحل مختلف کالوس زایی، باززایی و ریشه زایی زنده مانده و رشد کرده بودند به محلول یوشیدا و سپس به گلدان منتقل شدند. گیاهان تراریخته حاصل توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز مختص سازه و مختص ژن مورد تایید قرار گرفتند. محل الحاق تراژن با واکنش زنجیرهای پلیمراز معکوس در کروموزوم 10 برنج تعیین شد. مقایسه فنوتیپ ریشه با گیاه شاهد تفاوت ظاهری در ساختار ریشه نشان داد. سازه چند ژنی حاصل را میتوان با هدف تغییر ساختار ریشه به منظور تحمل به خشکی برای انتقال ژن به سایر گیاهان نیز مورد استفاده قرار داد. امید است تولید برنج تراریخته با تغییر ساختار ریشه بتواند تحمل به خشکی را در این محصول مهم زراعی افزایش و سبب کاهش مصرف آب در کشت برنج شود.

شکل 1. مراحل انتقال ژن به جنین نارس برنج تا انتقال به گلدان و مشاهده فنوتیپ گیاهان نسل T0 حاصل از انتقال سازه سه ژنی pUhrN5ExDro

علاقه‌مندان می توانند نسخه‌ی کامل مقاله را از اینجا دریافت کنند.

تهیه و تنطیم: فاطمه لونی

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.