دستاوردهای کشت پنبه تراریخته در هند

کشت پنبه تراریخته در هند موجب شد سطح زیر کشت پنبه به بیش از ۱۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و با ایجاد ۲۰ میلیارد دلار درامد ناخالص این کشور را به تولید و صادر کننده اول پنبه در جهان تبدیل نماید.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۷ میلیون کشاورز هندی از حدود ۱۱ میلیون هکتار سطح زیر کشت پنبه تراریخته ۶ میلیون تن محصول برداشت کردند. سطح زیر کشت پنبه در هند به دلیل شرایط بازار و کاهش قیمت پنبه در سال ۲۰۱۶ با ۸ درصد کاهش مواجه شد که البته این کاهش بیشتر درباره پنبه غیر تراریخته بوده است. به همین دلیل سهم پنبه تراریخته از کل کشت پنبه در این کشور در سال ۲۰۱۶ از ۹۵ به ۹۶ درصد افزایش یافت (ISAAA, 2016).

از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ جلسات کمیته مهندسی ژنتیک پس از سالها از سر گرفته شد و ارزیابی های لازم برای صدور مجوز کشت به ارقام جدید تراریخته از جمله برنج، نیشکر، بادنجان، پنبه، نخود سودانی و خردل تراریخته را آغاز کرده است. تولید و عملکرد خردل در طی بیست سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است اما خردل تراریخته می تواند با افزایش عملکرد محصول تا ۲۵ درصد باعث رونق صنعت خردل شود و با کلزا رقابت کند (Ibis).

روی آوردن به پنبه ترارخیته موجب شد سطح زیر کشت پنبه از ۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۱۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و حدود ۲۰ میلیارد دلار درامد ناخالص در این مدت نصیب این کشور نماید (Brookes & Barfoot, 2017).

مقایسه داده های مربوط به کشت پنبه در هند نشان میدهد کشت پنبه تراریخته از سال ۲۰۰۲ موجب ۳۱ درصد افزایش ثمردهی، ۳۹ درصد کاهش مصرف سموم آفت کش و ۸۸ درصد افزایش در سود دهی این محصول شده است (Gandhi and Namboodiri, 2006).

جدول ذیل (ستون آخر) نشان دهنده کاهش قابل توجه میزان مصرف سم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ با وجود افزایش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه در هند و همچنین نشان دهنده افزایش ثمردهی محصول (ستون پیش از آخر) در مدت مشابه است که نه تنها این کشور را از وابستگی به واردات رهانیده بلکه به تولید کننده و صادرکننده اول پنبه جهان تبدیل کرده است.

منابع:

Gandhi, V & NV.Namboodiri (2006). ‘The adoption and economics of Bt cotton in India: Preliminary results from a study’, IIM Ahmedabad working paper no. 2006-09-04, Sept 2006,pp 1-27.
 
Brookes, Graham & Peter Barfoot (2017). GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996- 2015, PG Economics Ltd, UK, Dorchester, UK June 2017.
 
ISAAA (2013). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013. ISAAA Brief No. 46.
 
ISAAA (2016). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. ISAAA Brief No. 52.
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.