آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۷/۱۱

گونه های کاکتوس باکمک فناوری کاربردهای تازه ای پیدا می کنند

کاشت کاکتوس اپونتیا اقدامی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سه منطقه از کشور آغاز شده است تا به زودی شاهد توسعه و ترویج فناوری‌های مرتبط با آن در کشور باشیم.