مقاله_سلامت برنج تراریخته ایرانی

Shirdeli, M., et al. “Testing safety of genetically modified products of rice: case study on sprague dawley rats.” Russian Journal of Genetics 55.8 (2019): 962-968.

آزمایش ایمنی و سلامت برنج تراریخته: مطالعه بر روی موش­های صحرایی نژادSprague Dawley

مهندسی ژنتیک با پیش زمینه ای در رابطه با افزودن ژن­ هایی برای  مقابله با آفات در گیاهان از جمله غلات شناخته می­ شود. برنج جز غلاتی است که در آزمایش ­های مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. سوالاتی در رابطه با انتقال ژن، ایمنی و سلامت محصولات غذایی تراریخته مطرح می شود،  یافتن قطعات ژن در بدن حیواناتی که مواد غذایی دست ورزی شده ی ژنتیکی را مصرف کرده اند، امری ضروری است. بنابراین، در این مطالعه بقایای ژن CryIA(b) و P35 بدست آمده از کبد موشی که با برنج تراریخته تغذیه شد، مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.مطالعه پیش رو یک آزمایش تجربی با اثر مداخله گر تغذیه موش صحرایی نژادSprague Dawley با برنج تراریخته است. در مجموع 20 موش نر و 20 موش ماده با پلت های برنج تراریخته و 50% کربوهیدرات مورد نیاز به مدت 90 روز تغذیه شدند. سپس نمونه برداری DNA از کبد انجام شد. تست­ های کنترل کیفیت DNA توسط ژل آگارز و اسپکتوفتومتری انجام شد. شناسایی ژن های GM از جمله CryIA (b) ، P35 و T35 توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) با پرایمرهای اختصاصی انجام شد. روی ژل آگارز به همراه Lader 50bp ژن ها بررسی شدند. نتایج با نمونه ی کنترل( موش هایی که با پلت های برنج غیرترایخته تغذیه شدند)، مقایسه شد. تمام آزمون های تعیین توالی یا تست تقویت شناسایی ژن های تراریخته  با سه بار تکرار انجام شد. آنالیز نتایج آزمون های تعیین توالی یا تست تقویت شناسایی ژن های CryIA (b) ، P35 و T35 نشان داد، در بافت کبد موش های مورد آزمایش هیچ باقیمانده ای وجود ندارد. نتایج آزمایش نشان داد هیچگونه تفاوتی میان ژن های CryIA (b) ، P35 و T35موجود در کبد موش های مورد آزمایش و موش های نمونه کنترل وجود ندارد.

بنابراین، این آزمایش امکان انتقال ژن های موجود در برنج تراریخته به  بافت کبد حیوان  مورد مطالعه را رد می کند.

توضیح تصویر:

شماره 1:lDNA ladder

شماره 2: نمونه کنترل مثبت

شماره 3تا 6 : نمونه های تغذیه شده با برنج تراریخته

شماره 7: نمونه کنترل منفی

این مقاله در سال 2019 و در مجله Russian Journal of Genetics چاپ شده است.

علاقه مندان می توانند متن کامل مقاله را از اینجا در یافت نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.