مقاله_بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژي مراکز دانشگاهی استان تهران درمورد کاربرد گیاهان تراریخته

دکتر امیر نعیمی، دکتر غلامرضا پزشکی راد و دکتر بهزاد قره یاضی_ 1388

 در این قسمت از مرور مقلات مربوط به محصولات تراریخته، به معرفی مقاله “بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژي مراکز دانشگاهی استان تهران درمورد کاربرد گیاهان تراریخته” تهیه شده توسط  دکتر امیر نعیمی، دکتر غلامرضا پزشکی راد(گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر بهزاد قره یاضی( گروه بیوتکنولوژي کشاورزي، پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي کرج)

هدف این تحقیق بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژي مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته بود . این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی همبستگی است .براساس ضریب همبستگی اسپیرمن، بین جنبه هاي زیست محیطی، اقتصادي اجتماعی و سلامتی بهداشتی تولید گیاهان تراریخته با نگرش متخصصان همبستگی مثبت و معنی داري در سطح یک درصد مشاهده شد . نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهاي زیست محیطی و سلامتی بهداشتی به 43 درصد از تغییرات در میزان نگرش متخصصان را تبیین میکنند.

علاقه مندان می توانند فایل کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.