معرفی مقاله-انتقال ژنهاي OsEXPA8،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغيير ساختار ریشه و تحمل به خشکی

هر سه شنبه، یک مقاله:

در این قسمت از معرفی مقالات مرتبط با بیوتکنولوژی کشاورزی به بررسی مقاله‌ی” انتقال ژنهاي OsEXPA8،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغيير ساختار ریشه و تحمل به خشکی” نوشته‌ی رامين حسينی، میلاد زندی، مطهره محسن پور، قاسم حسینی سالکده، بهزاد قره یاضی” منتشر شده در مجله مهندسی ژنتيک و ایمنی زیستی چاپی ISSN 2588-5073 الکترونیکی ISSN 2588-5081 دوره 8 ،شماره 1 ،بهار و تابستان 98 ، می‌پردازیم.

هر سه شنبه، یک مقاله:

در این قسمت از معرفی مقالات مرتبط با بیوتکنولوژی کشاورزی به بررسی مقاله‌ی” انتقال ژنهاي OsEXPA8،OsNAC5 و DRO1 به برنج به منظور تغيير ساختار ریشه و تحمل به خشکی” نوشته‌ی رامين حسينی، میلاد زندی، مطهره محسن پور، قاسم حسینی سالکده، بهزاد قره یاضی” منتشر شده در مجله مهندسی ژنتيک و ایمنی زیستی چاپی ISSN 2588-5073 الکترونیکی ISSN 2588-5081 دوره 8 ،شماره 1 ،بهار و تابستان 98 ، می‌پردازیم.

در ادامه چکیده‌ی مقاله جهت آشنایی مخاطب آمده‌ است:

اصلاح ساختار ریشه میتواند با بهبود رشد، استقرار در خاک، جذب آب و مواد مغذي و بيوسنتز اسيدهاي آمينه و هورمونها به افزایش عملکرد دانه و کيفيت مطلوب بذر منجر شود. ساختار ریشه با جذب مواد مغذي، مقاومت به ورس و تحمل به خشکی، مرتبط است. با در نظر گرفتن بحران کم آبی در کشور، توليد گياهان متحمل در برابر خشکی اهميت دارد. در این پژوهش براي ایجاد گياه برنج متحمل به خشکی، سه ژن تغييردهنده ساختار ریشه برنج که در افزایش طول، تعداد، قطر و زاویه رشد ریشه نقش دارند پس از ساخت یک سازه سه ژنی براي انتقال به گياه برنج رقم هاشمی استفاده شدند. ژنهاي OsEXPA8 ،OsNAC5 و DRO1 برگرفته از ارقام وحشی برنج طی مراحلی تحت پيشبر مختص ریشه و پيشبر دائمی بر اساس ماهيت ژن کاندید همسانه سازي و در ناحيه T-DNA ناقل دوگانه اگروباکتریومی قرار داده شدند. سازه حاصل موسوم به pUhrN5ExDro به آگروباکتریوم سویه EHA105 منتقل و براي انتقال ژن به جنين هاي نارس برنج رقم هاشمی مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام مراحل انتقال ژن، گياهان باززا شده حاصل از جنين هاي نارس که در محيط انتخابی حاوي 50 ميلی گرم بر ليتر هيگرومایسين در مراحل مختلف کالوس زایی، باززایی و ریشه زایی زنده مانده و رشد کرده بودند به محلول یوشيدا و سپس به گلدان منتقل شدند. گياهان تراریخته حاصل توسط واکنش زنجيرهاي پليمراز مختص سازه و مختص ژن مورد تایيد قرار گرفتند. محل الحاق تراژن با واکنش زنجيرهاي پليمراز معکوس در کروموزوم 10 برنج تعيين شد. مقایسه فنوتيپ ریشه با گياه شاهد تفاوت ظاهري در ساختار ریشه نشان داد. سازه چند ژنی حاصل را میتوان با هدف تغيير ساختار ریشه به منظور تحمل به خشکی براي انتقال ژن به سایر گياهان نيز مورد استفاده قرار داد. اميد است توليد برنج تراریخته با تغيير ساختار ریشه بتواند تحمل به خشکی را در این محصول مهم زراعی افزایش و سبب کاهش مصرف آب در کشت برنج شود.

شکل 1. مراحل انتقال ژن به جنين نارس برنج تا انتقال به گلدان و مشاهده فنوتيپ گياهان نسل T0 حاصل از انتقال سازه سه ژنی pUhrN5ExDro

علاقه‌مندان می توانند نسخه‌ی کامل مقاله را از اینجا دریافت کنند.

تهیه و تنطیم: فاطمه لونی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.