برگزاری سمینار سیستمهای کاشت حفاظتی در واحد علوم و تحقیقات تهران

خاکورزی حفاظتی مبتنی بر دو اصل افزایش زبری سطح خاک و نگهداری باقیماندههای زراعی در سطح خاک به منظور کنترل فرسایش و حفظ رطوبت خاک است.بررسیهای موجود نشان میدهد که سالانه 5 تا 7 میلیون هکتار از زمینهای زراعی دنیا حاصلخیزی خود را از دست میدهند بنابراین کاربرد فناوریهای مطلوب برای کاهش سرعت این روند تخریب، ضروری است. بنفشه درویش روحانی

خاکورزی حفاظتی مبتنی بر دو اصل افزایش زبری سطح خاک و نگهداری باقیماندههای زراعی در سطح خاک به منظور کنترل فرسایش و حفظ رطوبت خاک است.بررسیهای موجود نشان میدهد که سالانه 5 تا 7 میلیون هکتار از زمینهای زراعی دنیا حاصلخیزی خود را از دست میدهند بنابراین کاربرد فناوریهای مطلوب برای کاهش سرعت این روند تخریب، ضروری است.از جمله این فناوریها میتوان به سیستمهای خاکورزی حفاظتی اشاره کرد که یکی از روشهای کاربردی در کشاورزی پایدار است.در این راستا سمیناری با عنوان سیستمهای کاشت حفاظتی و معرفی دستگاه کشت مستقیمprimera DMC 3000 با سخنرانی مهندس سید مهدی نظامآبادی روز چهارشنبه 1/10/1389 در سالن همایشهای علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.
گفتنی است یکی از عمده‌ترین مزایای کنترل علف هرز با استفاده از گیاهان تراریخته متحمل به علف کش‌های زیست تخریب پذیر، عدم نیاز به شخم زمین است. این نوع محصولات تراریخته که بیش از 80 میلیون هکتار سطح زیر کشت دارند می‌توانند ضمن تولید بیشتر در واحد سطح، موجب جلوگیری از فرسایش خاک و آلودگی محیط زیست هم بشوند.
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.