تاثیر مثبت پروتئین Cry1Ab بر روی رشد وتولید مثل سوسک شکارگر

ترجمه: نغمه عبیری-
بلن لامبیرس دانشمند دانشگاه de Lleida و همکارانش اثر تغذیه یک نوع سوسک شکارچی (Orius majuscules) از ذرت تراریخته Bt (مقاوم به آفات) و طعمه علفخوار تغذیه شده با Bt را بر روی تولیدمثل و مراحل پورگی این سوسک بررسی کردند.

بلن لامبیرس دانشمند دانشگاهde Lleidaو همکارانش اثر تغذیه یک نوع سوسک شکارچی (Orius majuscules) از ذرت تراریخته Bt (مقاوم به آفات) و طعمه علفخوار تغذیه شده با Bt را بر روی تولیدمثل و مراحل پورگی این سوسک بررسی کردند.
آنها در آزمایش اول خود اثرهای ذرت تراریخته Bt را بر روی زاد و ولد و باروری پوره‌های تغذیه شده با جیره حاوی گرده‌های تراریخته یا گرده‌های غیر تراریخته همراه با طعمه مورد نظر بررسی کردند. در مرحله بعدی آنها با حذف طعمه اثر گرده تراریخته یا غیر تراریخته تنها را در مراحل پورگی٬ بقا٬ نسبت جنسی و وزن و اندازه حشره بالغ بررسی کردند. آخرین آزمایش آنها بررسی اثرهای تغذیه از نوعی عنکبوت قرمز تغذیه شده از گیاه تراریخته و غیرتراریخته بر زمان رشد و نمو پورگی٬ بقا٬ نسبت جنسی و وزن حشره بالغ بود.
نتایج نشان دادند که تغذیه سوسک شکارگر از پروتئین Cry1Ab برگ٬ گرده و یا از طریق غذا هیچ تاثیری بر بقای حشره شکارگر٬ توسعه٬ زاد و ولد و باروری آن ندارد. در مقابل اثرات مثبتی بر روی باروری و زمان رشد و نمو شکارگر مشاهده شد.
 باروری این حشره زمانی که از مواد گیاهی تراریخته Bt تغذیه شد بهبود یافت ولی مراحل پورگی زمانیکه پوره‌ها هم با مواد غذایی تراریخته Bt و هم عنکبوت‌های تغذیه شده از Bt٬ تغذیه شدند کاهش یافت.
این مقاله تحقیقاتی از لینک زیر قابل دسترسی است.
ترجمه: نغمه عبیری
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.