ابتکار: بهره‌وری سبز راه برون‌رفت از شرایط موجود

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‌پور، مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- همایش ملی بهره‌وری ایران، صبح امروز در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر معصومه ابتکار بهره‌وری سبز را راه برون رفت دولت از شرایط موجود خواند و افزود امروزه بحث محیط زیست در جهان بعد از …

همایش ملی بهره‌وری ایران، صبح امروز در محل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برگزار شد. در این همایش دکتر معصومه ابتکار بهرهوری سبز را راه برون رفت دولت از شرایط موجود خواند و افزود امروزه بحث محیط زیست در جهان بعد از صلح جهانی مهمترین موضوع است. وی گفت متأسفانه ایران بیش از سایر نقاط در معرض تغییر اقلیم قرار دارد و به عبارتی در حال حاضر درون بحران تغییر اقلیم است و فاجعه دریاچه ارومیه نیز هشداری در همین جهت است.

دکتر ابتکار با بیان اینکه برداشت مجاز از ذخایر استراتژیک کشور، مانند سفرههای آب زیر زمینی، در سطح جهان بین 20 تا 45 درصد است، گفت متأسفانه در ایران تا 85 درصد از این ذخایر برداشت کردهایم. وی افزود این تصور غلط که برداشت بیرویه از منبع استراتژیک باعث رشد میشود چنین نتایج نامطلوبی در بر داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد که ظرفیت زیستی دنیا محدود است و هشدار داد که با برداشت بیرویه منابع طبیعی و ایجاد آلودگی بیرویه قادر به ادامه حیات نخواهیم بود. وی ضمن تأکید بر اینکه علاوه بر رشد اقتصادی باید برای نجات منابع هم تلاش کنیم، هشدار داد که تنوع گونههای گیاهی و جانوری ایران به سرعت در حال زوال است و اگر فکری برای آن نکنیم انسان هم به عنوان بخشی از این چرخه زوال خواهد یافت.

ابتکار با اشاره به اینکه در بهرهوری منابع باید به سراغ بهرهوری سبز برویم افزود: اقتصاد سبز یکی از رویکردهای جدی دولت در برنامههای خود بودهاست. وی تأکید کرد نگرش اقتصادی باید با توجه به ظرفیت زیستی کشور باشد و توسعه و سودآوری در سایه حفاظت محیط زیست و بهرهوری سبز محقق میشود.

معاون رئیس جمهور نقش مردم و سازمانهای مردمنهاد را در بهرهوری سبز غیر قابل انکار دانست و گفت: حفاظت از محیط زیست نیازمند یک جنبش همگانی است.

وی الگوهای مصرف انرژی را در بخشهای مختلف کشور نادرست دانست و افزود توسعه و محیط زیست باید به موازات هم پیش بروند. وی همچنین با تأکید بر اهمیت حقوق نسلهای آینده افزود برای تضمین توسعه پایدار باید برای هفت نسل سرمایهای بهجا گذاشته شود.

دکتر ابتکار همچنین تأکید کرد در راستای برنامه ششم توسعه نیاز است تا نگرش و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و آب متحول شود و نگاه دولت را به مسأله توسعه کاملاً متفاوت دانست.

وی در پایان گفت: در بحث بهرهوری ناچاریم بهرهوری سبز را محور کار خود قرار دهیم و این با همکاری نخبگان و دانشمندان به دست میآید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.