ایرانیان خارج از کشور در حلقه تکمیلی مراکز پژوهشی کشور قرار می‌گیرند

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‌پور، مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- اولین همایش آینده‌پژوهی در فناوری‌های نوین با پیام دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. این همایش در تاریخ 9 بهمن در رصد‌خانه علم و فناوری شاخص‌پژوه با همکاری دانشگاه کاشان در شهر اصفهان برگزار شد. دکتر قوام‌شهیدی، دبیر کل …

اولین همایش آیندهپژوهی در فناوریهای نوین با پیام دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری برگزار شد.

این همایش در تاریخ 9 بهمن در رصدخانه علم و فناوری شاخصپژوه با همکاری دانشگاه کاشان در شهر اصفهان برگزار شد. دکتر قوامشهیدی، دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، ضمن ارائه تعاریفی از آیندهپژوهی گفت: اگرچه آمار دقیقی از تعداد ایرانیان خارج از کشور نداریم، اما برآورد میشود که بین 4/5 تا 6 ملیون نفر از ایرانیان در ورای مرزهای سرزمین مادری زندگی میکنند. این افراد از میانگین دانش، ثروت و موقعیت بالاتری نسبت به بقیه مهاجرین جهان برخوردارند و ما نه میخواهیم و نه میتوانیم مانع انتخاب آنها برای برخورداریهای بهتر شویم؛ اما میتوانیم از این هممیهنانمان به عنوان سرمایههای ارزشمند برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.

ایرانیان خارج از کشور در حلقه تکمیلی مراکز پژوهشی کشور قرار میگیرند که بهرهبرداری ساختارمند از توانمندی آنان میتواند در نقشه توسعه کشور کاملاً اثرات وضعی و کیفی داشته باشد. در جهان درهمتنیده امروز، قطعاً کشور بینیاز از علم، فناوری و توان گسترده هموطنان خارج از کشور که در اقصی نقاط جهان منشاء اثرات چشمگیر هستند، نخواهد بود. ایرانیان خارج از کشور هم شدیداً علاقهمند به حضور در عرصههای علمی و سرمایهگذاری و فناوری کشور هستند.

متن کامل پیام دکتر نهاوندیان به شرح زیر است:

بسمالله الرحمن الرحیم

حضور اندیشمندان، استادن و پژوهشگران ارجمند را در نخستین همایش آینده پژوهی در فناوریهای نوین گرامی میدارم و از همه تلاشگران عرصه علم و فناوری کشور که نبض توسعه و پیشرفت کشور از ذهن خلاق آنها به تپش در‌‌میآید، قدردانی میکنم.

مردم ایران در حماسه 92، تدبیر و امید را برگزیدند. رأی به تدبیر پیروی از آموزه بلند پیامبر اسلام بود که فرمود: "هیچ عقلی همانند تدبیر نیست." در کاربرد مفهوم تدبیر در فرهنگ اسلامی بر عنصر آیندهنگری، عاقبتاندیشی و پیشبینی فرجام عمل تأکید شدهاست.به این تعبیر میتوان گفت که ذات تدبیر آیندهپژوهی است. جهان امروز به سرعت در حال تجربه تغییرها و دگرگونیها است. این تغییرات چنان سریع و پرشتاب است که با برنامهریزیهای عادی نمیتوان در گردونه علمی جهانی، باقی ماند و با آن همگام شد. در واقع راز ماندگاری و توسعه در جهان فرارو، کشف و شناسایی پیشدستانه رویدادها و معماری جهان دلخواهی است که زمینهساز تحقق آرمانهای یک ملت است.

بنابراین نقش آیندهپژوهی در توسعه همهجانبه و پایدار، چنان برجسته و انکارناپذیر است که میتوان آن را نیروی محرک توسعه همهجانبه جامعه در همه حوزهها اعم از فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و امنیت جامعه دانست و آیندهپژوهی میتواند با گشودن درهای تازه، ما را در برابر افقهای نوینی از توسعه و پیشرفت قرار دهد.

امید است این همایش که گنجینهای از مهارتها و تخصصهای فکری و اندیشمندان است، بتواند بستری برای تبادل آرا میان اندیشمندان، تحلیل وضعیت امروز و فردای جامعه در حوزههای مختلف و جهتدهی ظرفیتهای ملی در مسیر تحقق آرمانهای اصیل ایران اسلامی باشد.

در پایان لازم میدانم از دستاندرکاران این همایش به ویژه از پژوهشگاه شاخصپژوه تقدیر و تشکر کنم. همچنین فرصت را مغتنم شمرده، سپاسگزاری صمیمانه خود را از راهاندازی رصدخانه علم و فناوری که از سوی این پژوهشکده با محوریت پایش و پویش مستمر علم و پژوهش در کشور ایجاد شده، اعلام میدارم.

محمد نهاوندیان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.