مرکز پژوهش‎های مجلس سیاست‎ها و قوانین زیست‎فناوری را بررسی کرد

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ایرنا-به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی و دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‎های نوین این مرکز، تمایل جوامع به پذیرش فناوری‎های نوین در زندگی روزمره به دلیل آثار مفید و امید‎بخش آن برای زندگی بهتر، به شدت در حال …

به گزارش ایرنا از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز، تمایل جوامع به پذیرش فناوریهای نوین در زندگی روزمره به دلیل آثار مفید و امیدبخش آن برای زندگی بهتر، به شدت در حال افزایش است و زیستفناوری توانسته است با ایجاد تحول در روشهای سنتی گام بسیار موثری در این زمینه بردارد.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که قابلیت سودآوری زیستفناوری را کاملا درک کردهاند و برای در اختیار گرفتن بازار جهانی زیستفناوری با یکدیگر رقابت نزدیکی دارند، سیاستگذاری و ایجاد زیرساختهای قانونی در این حوزه را مد نظر قرار دادهاند.

در این راستا گزارش حاضر به جمعآوری و بررسی سیاستها، قوانین و دستورالعملهای موجود درباره زیستفناوری با عوامل موثر بر آن در اسناد کلان و قوانین کشور پرداخته است.

این گزارش میافزاید: با وجود سیاستهای کلی که در اسناد بالادستی و دیگر اسناد کلان کشور از جمله سند ملی زیست فناوری موجود است، نشان از ضرورت توجه به توسعه این فناوری نوین دارد، اما اجرای این سیاستها به دلیل نبود همگرایی دستگاههای اجرایی فعال در این حوزه و عدم تخصیص بودجه کافی در برنامههای بودجه، چندان موفق نبوده است.

این امر اگر چه یکپارچگی حوزه زیستفناوری با دیگر حوزههای مرتبط را فراهم میکند، اما چالشهایی مانند تعدد مراجع تصمیمگیرنده و عدم هماهنگی بین آنها را ایجاد و باعث شده که قوانین به خوبی اجرا نشوند.

در حوزه ایمنی زیستی و مالکیت فکری زیستفناوری با وجود دو قانون اصلی و مهم ایمنی زیستی و ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، هنوز هم خلاءهای قانونی در بحث کنترل تولید و واردات مشتقات حاصل از موجودات تراریخته، برچسبگذاری موجودات تراریخته و محصولات مشتقشده از آنها و نحوه حمایت از حقوق مالکیت فکری موجودات تراریخته و فرآیندهای بیوتکنولوژیک وجود دارد.

مسایلی از قبیل بودجه ناکافی، عدم همخوانی احکام قانونی با معاهدات بین المللی الزامآور، اجرا نشدن قوانین موجود و ضعف در نظارت و ارزیابی اجرای سیاستها و قوانین از مهمترین چالشهایی هستند که در حوزه زیستفناوری وجود دارند و تلاش برای رفع نقصها و کاستیهای قانونی با تاکید بر مصالح ملی از اولویتهای توسعه زیستفناوری کشور است

منبع: ایرنا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.