طبیعت، الگوی ابتدایی طراحی محصولات تراریخته!

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- سید الیاس مرتضوی، عضو کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در اصفهان در توصیف فرایند‎های انجام شده در مهندسی ژنتیک گفت: بشر با …

سید الیاس مرتضوی، عضو کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در اصفهان در توصیف فرایندهای انجام شده در مهندسی ژنتیک گفت: بشر با ابزار مهندسی ژنتیک تنها فرآیندهای طبیعی را در جهت اهداف خود بهکار گرفته است. وی در ادامه مخالفان این شاخه از علم را دو شاخه دانست: گروهی که مخالفت ماهوی با این موضوع دارند و گروهی که به مخالفتهای موردی میپردازند. وی در ادامه سخنان خود بر نشر درست و کامل اطلاعات تاکید کرد و گفت: فرآیندهای مهندسی ژنتیک در واقع از طبیعت الگوبرداری شدهاند و حتی گروهی از محصولات به نام تراریختههای طبیعی (Natural GMOs) در طبیعت وجود دارند که سیبزمینی شیرین مثالی از آن است.

عضو پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران تصریح کرد که فرآیند انتقال ژن در اصلاح سنتی نیز رخ میدهد با این تفاوت که در مهندسی ژنتیک این فرآیند به صورت کنترل شده، با صرف زمان و هزینه کمتر و بدون انتقال ژنهای ناخواسته انجام میگیرد.

دکتر مرتضوی با تاکید بر اینکه اولین اقدام صورت گرفته روی محصولات تراریخته ارزیابی سلامت آنها است، گفت: ایمنی زیستی مکانیزمی برای کنترل تغییرات اعمال شده روی گیاهان تراریخته است. وی افزود پروتکلهای جهانی ایمنی زیستی مورد اجماع جهانی هستند و حتی نظر سختگیرترین کشورهای جهان هم تأمین شده است. بنابراین فرایندهای انتقال ژن و مهندسی ژنتیک حتی بیشتر از روش سنتی کنترل میشوند.

وی پدیده مهاجرت ژن یا شار ژنی را در مورد تراریختهها بیاساس دانست و اظهار داشت برخی به عنوان مثال احتمال انتقال ژن مقاومت به علفکش از گیاه تراریخته به علف هرز و به این ترتیب تشکیل ابر علف هرزها را مطرح میکنند در حالی که امکان انتقال ژن یا مهاجرت ژن در اصلاح سنتی هم وجود دارد و مربوط به تراریختهها نیست.

وی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به نظر علمای ادیان مختلف در مورد مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته تاکید کرد هیچ یک از علمای ادیان مختلف ابراهیمی نه تنها با این محصولات مخالف نیستند بلکه ترویج آنها را وظیفه میدانند.

این عضو انجمن ایمنی زیستی ایران، در پایان با این توضیح که کشاورزی پایدار به معنی استفاده بهینه از منابع است گفت: با توجه به اینکه روشهای بهکار برده شده در مهندسی ژنتیک کاملا کنترل شده هستند به نوعی به کشاورزی پایدار هم کمک میکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.