ژن

تعریف ژن با کشف بیشتر عملکرد آن به طور مستمر در تغییر بوده است. در متون کلاسیک، به عنوان واحد وراثتی تعریف شده است که موقعیت معینی (لوکاس) را در ژنوم یا دی.ان.ای اشغال می‌کند و یک یا چند اثر معین بر فنوتیپ ارگانیسم دارد. ژن‌ها می‌توانند به اشکال آللی مختلفی تغییر یابند و با واحدهای شبیه خود بازترکیب شوند.[1]

کشف کارکرد ژن‌ها در زیست‌فناوری اهمیت زیادی دارد و اگر به تولید فراورده جدیدی مانند داروهای نوترکیب و ارقام زراعی اصلاح شده (تراریخته) منجر شود و حتی کاربرد آن به عنوان اختراع قابل ثبت خواهد بود.

ژن به عنوان قسمتی از کروموزوم

منبع:

[1] A. D. Smith et al., Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press, 2000

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.