همسانه‌سازی ژن شبه انسولین انسانی در ناقل‌های بیانی گیاهی

سرگل دارابی، سونیا رمضانی، محمد احمدآبادی / مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 9، شماره 1، تابستان 1396

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-30  XML اصل مقاله (602 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jab.2017.1666
نویسندگان
سرگل دارابی1؛ سونیا رمضانی1؛ محمد احمدآبادی 2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ دریافت: 29/07/1392، تاریخ پذیرش: 25/07/1394

چکیده
گیاهان تراریخت، بیورآکتورهای مناسبی برای تولید پروتئین­های نوترکیب در سطوح بالا و با کیفیت بهتر می­باشند. همسانه سازی ژن کدکننده پروتئین هدف در ناقل بیانی مناسب یکی از مراحل مهم در انتقال و بیان موفق پروتئین در گیاه مورد نظر می­باشد. هدف از این تحقیق، همسانه­ سازی cDNA فاکتور رشد شبه انسولین-1 (IGF1) در ناقل‌های بیانی مناسب گیاهی بود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، cDNAی ژن IGF1 تکثیر و با استفاده از سایت­های برشی تعبیه شده در ساختار آغازگر در ناقل پایه pMCS5 وارد گردید. با توجه به مزایای غلات بدلیل کشت وسیع، بیوماس بالا، قابلیت ذخیره دانه و قابلیت استفاده خوراکی برای تولید پروتئین­های دارویی، پس از توالی­یابی، cDNA در یک ناقل مناسب برای انتقال و بیان پروتئین در غلات همسانه­ سازی گردید. همچنین با توجه به اینکه کلروپلاست­‌های تراریخته پتانسیل بیشتری برای تولید پروتئین نوترکیب عملکردی در سطوح بالا دارند، cDNAی توالی­یابی شده در دو ناقل اختصاصی برای انتقال و بیان IGF1 در کلروپلاست توتون نیز همسانه­ سازی گردید. در یکی از این ناقل‌ها، ژن گزینشگر بوسیله دو توالی مستقیم LoxP احاطه شده تا امکان حذف ژن انتخابگر از طریق سیستم Cre/Lox پس از گزینش گیاهان تراریخت فراهم گردد.

 

کلیدواژه ها
فاکتور رشد شبه انسولین-1؛ همسانه‌سازی؛ انتقال ژن؛ پروتئین نوترکیب؛ ناقل بیانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.