توالی یابی و شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن میوستاتین در شترهای تک کوهانه و دوکوهانه

نعمت هدایت ایوریق، وحید واحدی، رضا سیدشریفی، آزاده بوستان / مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، شماره 23، پاییز 1395

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 8، شماره 3 – شماره پیاپی 23، پاییز 1395، صفحه 120-135  XML اصل مقاله (442 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jab.2016.1551
نویسندگان
نعمت هدایت ایوریق 1؛ وحید واحدی2؛ رضا سیدشریفی1؛ آزاده بوستان2
1استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی.
2استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

تاریخ دریافت: 01/03/1395، تاریخ پذیرش: 18/08/1395

چکیده
میوستاتین  عضوی از خانواده بزرگ فاکتور رشد تغییر شکل یافته B  است که یک تنظیم کننده منفی مهم در رشد ماهیچه در مهره داران می باشد. در این مطالعه بخشی از توالی ژن میوستاتین (اینترون 1) در جمعیت شترهای ایران مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش توالی یابی، دو چندشکلی و یک حذف و اضافه در اینترون 1 این ژن شناسایی شد. جهش ها باعث دو جابجایی شامل تغییر C به T در موقعیت 16 و تغییر T به C در موقعیت 136 و همینطور یک حذف یا اضافه شدن باز T در موقعیت 218 شدند. جهش های مشاهده شده در سه موقعیت اینترون 1 باعث ایجاد سه هاپلوتیپ متفاوت شدند که هر سه هاپلوتیپ در دو گونه شترهای دوکوهانه و یک کوهانه مشترک بود و هیچ هاپلوتیپی محدود به یک منطقه خاص یا نژاد خاص نبود. آزمون تاجیما D به جز جمعیت ایستگاه طرود مثبت به دست آمد ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری با صفر نداشت. 

 

کلیدواژه ها
شتر؛ میوستاتین؛ چندشکلی؛ جهش ژنی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.