سرنوشت دی.ان.اِ و پروتئین نوترکیب (تراژن) در دستگاه گوارش پستانداران

علیرضا ستارزاده، حسن رهنما، بهزاد قره یاضی و رفیعه ستارزاده / ایمنی زیستی، ش ۱۶، تابستان ۱۳۹۱

فصلنامه علمی ترویجی ایمنی زیستی، دوره 4، شماره 4 – شماره پیاپی ۱۶، تابستان ۱۳۹۱

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان
عليرضا ستارزاده،۱و۲ حسن رهنما،۱ بهزاد قره ياضي۱ و  رفيعه ستارزاده۱

۱. پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران
۲. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

چکیده
میوستاتین  عضوی از خانواده بزرگ فاکتور رشد تغییر شکل یافته B  است که یک تنظیم کننده منفی مهم در رشد ماهیچه در مهره داران می باشد. در این مطالعه بخشی از توالی ژن میوستاتین (اینترون ۱) در جمعیت شترهای ایران مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش توالی یابی، دو چندشکلی و یک حذف و اضافه در اینترون ۱ این ژن شناسایی شد. جهش ها باعث دو جابجایی شامل تغییر C به T در موقعیت ۱۶ و تغییر T به C در موقعیت ۱۳۶ و همینطور یک حذف یا اضافه شدن باز T در موقعیت ۲۱۸ شدند. جهش های مشاهده شده در سه موقعیت اینترون ۱ باعث ایجاد سه هاپلوتیپ متفاوت شدند که هر سه هاپلوتیپ در دو گونه شترهای دوکوهانه و یک کوهانه مشترک بود و هیچ هاپلوتیپی محدود به یک منطقه خاص یا نژاد خاص نبود. آزمون تاجیما D به جز جمعیت ایستگاه طرود مثبت به دست آمد ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری با صفر نداشت.

کلیدواژه ها
شتر؛ میوستاتین؛ چندشکلی؛ جهش ژنی

  دانلود متن کامل مقاله [PDF ]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.