آرشیو

فیلم

گلایفوسیت سم اختصاصی محصولات تراریخته نیست

دکتر محبوبه جعفرزاده (متخصص ژنتیک مولکولی) از استفاده گسترده از سم گلایفوسیت در کشاورزی می گوید. همچنین انواع محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین موجود در بازار را بیان می کند.

محصولات تراریخته، دخالت در خلقت؟

دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن علمی ژنتیک کشور فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته را ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی بشر می داند.

هجمه غیر علمی علیه محصولات تراریخته

چرا برخی محققین داخلی که دیروز با صرف بیت المال در اروپا به تحصیل علم بیوتکنولوژی پرداختند امروز به تولید محصول تراریخته در آزمایشگاه بسنده می کنند. هم صدایی مخالفان داخلی تولید ملی محصولات تراریخته با برخی رسانه های معاند مانند BBC با چه هدفی رخ داده است؟

چه کشورهایی در چه سطحی محصولات تراریخته را کشت می کنند؟

یکی از دلایل تهدید امنیت غذایی کشور بی توجهی به فناوریهای زیستی از جمله تولید ملی محصولات تراریخته است. دکتر محبوبه جعفرزاده، متخصص ژنتیک مولکولی و فیزیولوژیست گیاهی، با تشریح وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات تراریخته از اهمیت آن در تامین امنیت غذایی می گوید.