آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۱۱/۱۴

پروفسور شو در ایران

نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در روز دوشنبه 17 بهمن ماه در مرکز تحقیقات استراتژیک درحضور جمع کثیری از صاحبنظران و دانشمندان ایرانی حوزه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی برگزار خواهد شد.