آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۵/۲۸

صدور مجوز ورود سویای “دو بار تراریخته” به اروپا

ترجمه و تنظیم: نغمه عبیری- در حالی که فناوری‌هراسان و دانایی ستیزان داخلی همچنان بر طبل مخالفت با کشت و توسعه مهندسی ژنتیک در ایران می‌کوبند و مستند مخالفتشان در معدود مواردی که خود را برای این مخالفت پاسخگو می‌یابند ...

استمرار فناوری هراسی در رسانه ملی!

بهزاد قره‌یاضی- مقدمه: رسانه ملی در بخش‌های مختلف خبری، تحلیلی و حتی انتخاب فیلم‌های خارجی کمر همت به نابودی فناوری تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز مهندسی ژنتیک بسته ‌است. اگرچه ممکن است این فناوری هراسی به عنوان ...