آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۹/۲۶

کروموزوم

ساختار رشته‌ای بلندی که از یک مولکول رشته‌ای مارپیچ به نام دی.ان.ای به همراه برخی پروتئین‌ها و عناصر حفاظتی و تنظیم‌کننده اطراف آن تشکیل شده است. کروموزوم‌ها در حقیقت، بسته‌بندی مواد ژنتیکی هستند که درون هسته سلول‌ها ذخیره شده‌اند و تمام عملکرد سلول‌ها تحت کنترل آنها است. پروتئین‌های موجود در اطراف رشته‌های دی.ان.ای…

فنوتیپ (صفات) و ژنوتیپ

یک ویژگی یا کیفیت ظاهری در سلول یا ارگانیسم مانند اندازه یا شکل ظاهری، عملکرد سوخت و ساز و یا رفتارها آن است. معمولا ویژگی ژنتیکی پایه صفت ظاهری است. گاه از این واژه برای تبیین اثر یک ژن خاص استفاده می‌شود. در مقابل، به ساختار ژنتیکی یک سلول یا ارگانیسم ژنوتیپ گفته می‌شود و معمولا مقصود از آن، ژن عامل یک صفت خاص است.…

ژن

تعریف ژن با کشف بیشتر عملکرد آن به طور مستمر در تغییر بوده است. در متون کلاسیک، به عنوان واحد وراثتی تعریف شده است که موقعیت معینی (لوکاس) را در ژنوم یا دی.ان.ای اشغال می‌کند و یک یا چند اثر معین بر فنوتیپ ارگانیسم دارد. ژن‌ها می‌توانند به اشکال آللی مختلفی تغییر یابند و با واحدهای شبیه خود بازترکیب شوند. کشف کارکرد…