آرشیو

تراریخته، تولید، ملی، کشاورزی

فناوری تولید محصولات تراریخته باید مانند سلول های بنیادی و پروتئین های نوترکیب و… جزو افتخارات نظام بحساب آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد دانیال کهریزی در گفتگو با خبرنگار این شبکه اطلاع رسانی، اظهار داشت: تولید محصولات تراریخته یا تراژنی جزئی از زیست فناوری است که در دنیا آن را با نام های موجودات تغییر یافته ژنتیکی ( GMOs)، محصولات تغییر یافته ژنتیکی(GMCs) یا غذاهای تغییر…