آرشیو

پذر بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

پیام تشکر و قدردانی خانواده زنده یاد پروفسور بهزاد قره یاضی

بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با افق های باز نسبت داشت. تقدیر آن بود که شمع وجود استاد فرهیخته، مدیر شایسته و بزرگ مردی انقلابی، نجیب و متواضع،  مرحوم پروفسور بهزاد قره یاضی زودازود خاموش گردد و ما را در ماتم و سوگش نشانَد. اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدردی عزیزان و یاران مهربان نبود، تحمل این بار بسی شکننده…