آرشیو

ژنوتیپ

فنوتیپ (صفات) و ژنوتیپ

یک ویژگی یا کیفیت ظاهری در سلول یا ارگانیسم مانند اندازه یا شکل ظاهری، عملکرد سوخت و ساز و یا رفتارها آن است. معمولا ویژگی ژنتیکی پایه صفت ظاهری است. گاه از این واژه برای تبیین اثر یک ژن خاص استفاده می‌شود. در مقابل، به ساختار ژنتیکی یک سلول یا ارگانیسم ژنوتیپ گفته می‌شود و معمولا مقصود از آن، ژن عامل یک صفت خاص است.…